سبد خرید

0 out of 5

روایت عور

16.55 
سه روز تمام باران بارید و پس از سه روز اندکی ابرها خستگی در کردند تا یک ماه دیگر دم ریز ببارند. آب از سطح خیابان و کوچه بالا آمد. آب از سطح چاه و گندابرو بالا آمد. آب از سطح شهر بالا آمد و در خانه ها و اداره ها و کارخانه ها و میدان ها رسید یک جا...