سبد خرید

0 out of 5

یک بخشش

9.25 
ماجرا با کفش آغاز می شود. در دوران کودکی هرگز بی کفش ماندن را تحمل نمی کنم و همیشه، حتی در گرم ترین روزها ، برای هر کفشی التماس می کنم. مادرم اخم می کند و از اینکه این کار را راهی برای زیبایی و آراستگی بیشتر می دانم، عصبانی است...