سبد خرید

0 out of 5

گزارش محرمانه

25.25 
تام راب اسمیت, پس از اولین رمان خود با نام «کودک ۴۴» که برایش شهرت و موفقیت همراه داشت، قسمت دوم سه گانه خود را با نام «گزارش محرمانه» در سال ۲۰۰۹ منتشر کرد.