سبد خرید

0 out of 5

صداهای مرگبار

4.95 
جنون پلیدی که هم در ذهن و هم در روحش رسوخ کرده بود مانند نقابی جلوی چشمش را گرفته بود و هرچیزی را که زمانی بود در پیش چشم هایش کدر کرده بود گاهی اوقات،درمحیط خانه چیزی می دید که باعث میشد برای لحظه ای هم که شده از این دنیای پلیدش کمی دور شود و به دوران نوجوانی،یا حتی...