سبد خرید

0 out of 5

اینجا کسی مرده؟

4.95 
رو می گرداند به اطراف انگار دنبال پاسخ سوالی است سوالی که خود نمیداند و جوابی که سال هاست فراموشش شده مریم سرش را روی ساق های دستش که ضربدربر زانو گذاشته خم میکند انگار مردد است گریه کند یا نه مهشید دست پشت مریم می گذارد و مریم با نوازش آرام مهشید دوباره می نشیند مهشید می پرسد کسی...