سبد خرید

0 out of 5

یک لب و هزار خنده

21.55 
می‌توان پرسید چرا اسم این کتاب «یک لب و هزار خنده» است، اما فقط از چهل نفر کار آورده‌اید؟ عرض شود که روی جلد کتاب، شصت و چهار نفر آمده‌اند، نه چهل نفر. چهار انگشت و یک انگشت شصت، می شود شصت و چهار! باز می توان پرسید چرا روی جلد کتاب به جای لب ، طرح دست کشیده‌اید ؟...