سبد خرید

0 out of 5

کرگدن آهنی

4.95 
نمیدانم چه کسی گفته و کجا خوانده یا شنیده ام که آدم ها هرچه بیشتر در شغل شان فرو می روند،بیشتر به آن شبیه میشوند.این حرف را باید طلا گرفت.شغل آدم ها جنس و رنگ و بو دارد و میرود توی گوشت و پوست و روح شان.مثلا همین احمد کالباس،هربار که به صورتش نگاه میکنم.این حرف فیلسوفانه برایم معنادارتر میشود...