بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

سن نفرت‌انگیز: مجموعۀ هشت شاهکار داستان کوتاه از نویسندگان بزرگ جهان

8.25 
… حوادث و مضامین داستان‌های این مجموعه قریب به اتفاق از بی‌عدالتی و تبعیض و فقر تحمیلیِ نظام سرمایه‌داری بر زندگی مردمان زحمتکش و تهیدست حکایت دارد. با گذشت ده‌هابیشتر بخوانید