سبد خرید

0 out of 5

اینس در جان من

7.25 
قسمت هایی از کتاب اینس روح من (لذت متن) مادرم یک مجسمه ی کوچک حضرت سوکورو را که از چوب تراشیده شده بود و کرامات زیاد داشت، به من هدیه کرد تا شاید رحم من بارور شود. اما آن قدیسه به طور حتم باید به امور مهم تری مشغول می بوده. چون به هیچ یک از خواهش های من اعتنا...