سبد خرید

0 out of 5

روح داروثی دینگلی

4.55 
اوایل امسال، مرضی در این شهر لانستون پیدا شد، و تعدادی از شاگردان من بر اثر آن جان باختند. یکی از کسانی که این بیماری به زانو درآورد، جان الیوت بود، پسر ارشد جناب آقای ادوارد الیوت اهل ترهوس، جوانی تقریبا شانزده ساله، ولی فوق العاده شایسته و پراستعداد. در مزاسم عزاداری او، که روز بیستم ژوئن 1665 برگزار شد،...