سبد خرید

0 out of 5

نه مرگ

4.95 
«نه مرگ» درباره زندگی جوانی به نام بابک است. او برای ادامه خدمت سربازی اش به ده کوره ای پرت افتاده، تبعید شده. ده کوره ای که ساکنانش گرفتار قحطی و خشونت شده اند. بابک تحت تاثیر درگیری های پدر و عموی سرهنگش، سر از آن تبعیدگاه در آورده. بابک در محل خدمت جدید درگیر روابط تازه ای می شود...