سبد خرید

0 out of 5

تو به اصفهان بازخواهی گشت

13.25 
مصطفی انصافی نویسنده ی جوانی ا ست که در اولین تجربه ی روایی اش رمانی نوشته مملو از داستان های ریشه زده در تاریخ. رمان تو به اصفهان بازخواهی گشت روایتی ا ست چندسویه از زندگی و سوال های چند شخصیت که به خاطر جبر مکان و زمان در موقعیتی خاص کنار هم قرار می گیرند. استاد دانشگاهی جوان و...