سبد خرید

0 out of 5

آلبوم خانوادگی

4.95 
پدرم درآمد تا راضی‌اش کردم سه‌تا عکس برايم بياورد. او از من عکس نخواست. اما من دوربينی کرايه کردم و با محمد رفتيم پارک، چندتا عکس گرفتيم، از جمله همين عکس. روز بعد بردم دادم دستش، گفتم اگر يزد دلش برايم تنگ شد، عکسم را ببيند. گاو نبودم. می‌فهميدم کسی که سيزده روز عيد حتا از سر رفع تکليف يک...