سبد خرید

0 out of 5

نسترن‌های صورتی

17.25 
بیشتر داستانهای این کتاب، همچون دیگر آثار رضا جولایی، چون ژرف نگریسته شوند تصویری از حیات فردی و مناسبات اجتماعی انسان ایرانی را طرح می کنند و در نگاهی وسیعتر تمهیدی هستند برای مطرح کردن دغدغه های اصلی بشری.