سبد خرید

0 out of 5

قصر به قصر

32.75 
قسمت هایی از کتاب قصر به قصر (لذت متن) در سنی، به خصوص بعد از بعضی ناملایمات، آدم یک چیز بیشتر دلش نمی خواهد: این که ولش کنند راحت باشد! حتی از این هم بهتر: جوری رفتار کنند که انگار مرده ای! همیشه حق با آرای عمومی است، به خصوص اگر حسابی احمقانه باشد.