سبد خرید

0 out of 5

آخرین روزهای سال

10.25 
قسمت هایی از کتاب آخرین روزهای سال (لذت متن) هنوز جادوی حروف چاپی بر روی کاغذ در فرهنگ هایی چون فرهنگ ما و حتی در مقیاس وسیع جهانی اش، رنگ باخته است و علی رغم پس نشینی هایی در زمینه های ویژه ای، کتاب هم چنان رابط قدرتمندی در امر رسانهای است و هم چنان برای اثبات حقانیت چیزی کافی...