سبد خرید

0 out of 5

وقتی فاخته می‌خواند

4.95 
چی کار می کنی تو؟ زن از پشت توری صداش می زد. دختر طناب را از روی زمین برداشت رو به ایوان شروع کرد به طناب زدن.نگاهش کرد تا از پله ها رفت بالا. صدای سوت کش دار قطار گوش هاش را پر کرد.برگشت.قطاری با واگن های پر از گوگرد زرئ توی ایستگاه ایستاد.راه افتاد طرفش.یک،دو،...پنج،شش،..واگن ها شمرد و از...