سبد خرید

0 out of 5

قصه‌گو

4.55 
قسمت هایی از کتاب قصه گو آن چه در پی گفتنش هستم، نه تغییر واقعیت است و نه حاصل حافظه ای نسیان زده. تقریبا مطمئنم پس از دیدن هر عکس، با اشتیاق تمام سراغ عکس بعدی می رفتم و گه گاه این اشتیاق تبدیل به اضطراب می شد. چه چیزی تو را این طور پریشان کرده است؟ در این عکس...