سبد خرید

0 out of 5

دیگر اسمت را عوض نکن

4.55 
من قول دادم که با عکس شما می روم دیدن آن ها. چه طور می توانم از شما حرف بزنم، در حالی که خودم هیچ وقت شما را ندیدم؟ اگر روبه روی من بنشینید نمی توانم تشخیص بدهم شخصی که روبه رویم نشسته غریبه است یا آشنا. از شما چه می دانم؟ فقط همین چند خط کاغذی که توی دستم...