سبد خرید

0 out of 5

من از گورانی ها می ترسم

12.25 
«من از گورانی ها می ترسم» داستان ترس های یک زن میان سال به اسم فرنگیس است که برخی از آن ها حاصل روان ناآرام او و برخی محصول شرایط اجتماعی است. داستان در شهر کوچکی به اسم گوران می گذرد. فرنگیس از پس حوادث گوناگون، با پرسش های بنیادینی همچون «فعل وعمل درست را چگونه می توان تشخیص داد»...