سبد خرید

0 out of 5

جای خالی سلوچ

25.55 
قسمت هایی از کتاب جای خالی سلوچ آدم درد را از یاد می برد، اما خطر نزول درد را هرگز! زخمی اگر بر قلب بنشیند، تو، نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی، و نه می توانی قلبت را دور بیاندازی. زخم تکه ای از قلب توست. زخم اگر نباشد، قلبت هم نیست. زخم اگر نخواهی باشد، قلبت را...