سبد خرید

0 out of 5

طوطی فلوبر

9.25 
قسمت هایی از کتاب طوطی فلوبر کتاب ها می گویند: او به این دلیل این کار را انجام داد. زندگی می گوید: او این کار را انجام داد. کتاب ها، آن جاهایی هستند که مسائل برایتان توضیح داده می شود و زندگی جایی است که در آن، توضیحی در کار نیست. تعجب نمی کنم که برخی از افراد، کتاب ها...
0 out of 5

کتاب قصه و قصه گویی در اسلام

4.95 
این کتاب ترجمه ای است از “القصاص و المذکرین امام ابوالفرج عبدالرحمن جوزی” که ترجمه، تعلیقات و مقدمه آن را دکتر مهدی محبتی انجام داده است. “القصاص والمذکرین” مهم ترینبیشتر بخوانید