سبد خرید

0 out of 5

قبل از مردن چشم‌هات رو ببند

5.25 
همه چیز با یه آخ شروع می شه. با یه آخ زندگیت ساخته می شه و با یه آخ دیگه هم به آکس می شینی. با آخ اول تو حمومی و با آخ دوم ضربه شدی رو تخت نمره و رو زخم هات پل می زنی که خاک نشی. بابا با یه آخ خلاصت می کنه و مامان با یه...