سبد خرید

0 out of 5

اتهام به خود

4.55 
در کتاب اتهام به خود شاهد یک تک گویی قوی هستیم که یکی از بهترین نمونه‌های نمایش مدرن است.
0 out of 5

بانو آئویی

4.55 
داستان بانو آئویی داستانی پر از وهم و خیال درباره عشقی قدیمی و رابطه‌اش با مرگ یک انسان است.
0 out of 5

ملکه‌های فرانسه

4.55 
دوباره صدای زنگ به گوش می رسد. ماری سیدونی کرزو لای پرده را باز می کند و به داخل خیره می شود؛ زن جوان جذابی است که پیداست در همه عمرش پایش به دفتر وکیل نرسیده. موسیو کوساک، مرد کوچک اندام عبوسی با چشمان سیاه نافذ، از اتاقی وارد می شود.