سبد خرید

0 out of 5

خلسه مادّی

10.55 
در تاریخ ادبیات جهان نویسندگان بی شماری ظهور می کنند و هر یک بر اساس پیشینه فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و تاریخیشان سبک نوشتاری منحصر به خود اختیار می کنند که واقعیات جهان را از دیدگاه خاصی فراچشم خوانندگان قرار می دهد . ژان ماری گوستاو لوکلزیو از آن دست نویسندگانی است که به دلیل وسعت نظر ، ژرف اندیشی و...
0 out of 5

عقاید یک دلقک

16.55 
قسمت هایی از کتاب عقاید یک دلقک وقتی وارد شهر بن شدم، هوا تاریک شده بود. هنگام ورود، خودم را مجبور کردم تن به اجرای تشریفاتی ندهم که طی پنج سال سفر های متمادی انجام داده بودم: پایین و بالا رفتن از پله های سکوی ایستگاه راه-آهن، به زمین گذاشتن ساک سفری، تحویل بلیط، خرید روزنامه ی عصر از کیوسک،...