سبد خرید

0 out of 5

وقت سکوت

15.95 
قسمت هایی از کتاب وقت سکوت تلفن زنگ می زد و صدایش را شنیده ام. گوشی را برداشته ام. صدای واضحی از گوشی شنیده ام.گوشی را کج گذاشته ام. گفته ام «آمادور.» با آن لب های کلفتش آمده گوشی را برداشته است. تصویر میکروسکوپ دوچشمی را می دیدم و به نظرم نمی رسید آنچه درون مادمی نگه دارنده می بینم...