سبد خرید

0 out of 5

مجموعه اشعار رهی معیری – پالتویی

21.55 
عقده دشوار اى باده نوشین، نگشایى دلِ ما رامشکل که کسى چاره کند مشکلِ ما را هرچند که مورى به کم‌آزارىِ ما نیست         آزار دهد هرکه تواند دلِ ما را هر خنده ما شمع‌صفت مایه اشکى است         با گریه سرشتند تو گویى گِلِ ما را پروانه پر سوخته را، بیمِ شرر نیست         از برق چه اندیشه بُوَد، حاصلِ ما را؟...