بیشتر بخوانید" /> بیشتر بخوانید"> بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

قطار پنجاه و هفت

15.99 
رئیسی در این رمان نگاهی داستان‌گونه به جریانات اجتماعی سال‌های پایانی دهه ۵۰ در ایران دارد. قصه این رمان از یکی از جلسات زیرزمینی گروه‌های چپ، توده‌ای، آغاز و بابیشتر بخوانید
0 out of 5

نوشته های پراکنده

27.55 
علاوه بر نوشتــــه‌های گونــاگونــی که از صــادق هـدایــت به صورت کتاب مستقل منتشر شده، نوشته‌های پر ارزش دیگری نیز از وی به طور پراکنده به یادگار مانده است. هـدایتــقـلی هـدایـت، پــدر صــادق هـدایـت، گــردآوری ایـن نوشته‌ها را به عهدۀ حسن قائمیان گذاشت و آنچه اینک پیش روی شمــاسـت مجموعـۀ نوشتـه‌های پراکندۀ صادق هدایت است که در سه دسته طبقه‌بندی شده‌اند: