سبد خرید

0 out of 5

لغت نامه کلمات مهجور

5.55 
مگر نمی‌دانی؟ شیشه‌ی‌ آویشن در عطاری خودش را لو می‌دهد   من هرجا می‌روم ابرها پیدایم می‌كنند به باد می‌گویم مرا تعریف كن: دسته‌ای پرنده كه مدام از این كوه به آن كوه می‌رود     به ابر می‌گویم مرا صدا كن می‌گوید: گیاه معطرِ دامنه‌ای كه موقعِ نیایش خُلقش از ساقه‌ی شبدر تنگ است.   مهر98