سبد خرید

0 out of 5

مجموعه اشعار حمید مصدق – پالتویی

25.75 
… و چیزها اندر این نامه بیاید که سهمگین نماید و این نیکوست چون مغز او بدانى تو را درست گردد و دلپذیر آید… چون ماران که از دوش ضحاک برآمدند   این همه درست آید ـ به نزدیک دانایان و بخردان ـ به معنى، و آن که دشمن دانش بود این را زشت گرداند و اندر جهان شگفتى فراوان...