سبد خرید

عیسا

ناشر : انتشارات نگاهدسته: , , ,
موجودی: 2 موجود در انبار

47.95 

“عیسا” اثر شارل گنیبر، پژوهشی بی‌طرفانه راجع به یکی از بزرگترین پیامبران الهی است.
زندگی عیسا مسیح همواره آمیخته به افسانه بوده است؛ اما نویسنده در این اثر کوشیده تا با اتکا به منابع تاریخی و متون دینی، در یک بررسی بی‌طرفانه، پرده از زندگی واقعی مسیح برگیرد و چهره واقعی او را به ما بنمایاند.
بی‌شک پژوهشگر برای تدوین اثری با این حجم، سالیان زیادی از عمر خود را صرف بررسی و تحقیق کرده تا کتابی جامع در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد.
نکته مهم عدم وجود اثری با این اهمیت و گستردگی در خصوص زندگی عیسا -ع- در بازار کتاب فارسی زبانان است.

2 عدد در انبار

تعداد:

به اشتراک گذاشتن

Email
مقایسه
شناسه محصول: EntNegh612 برچسب: , , ,

یادداشتِ مترجم

در سراسرِ کتابِ عیسا، تمامِ آیاتِ نقل‌ شده از متونِ « عهدِ عتیق» و « عهدِ جدید» ترجمه‌یِ خودِ من است. عباراتی که در این آیات درونِ گیومه یا کروشه آمده، جملگی، یا برایِ عطفِ توجهِ خواننده بوده است یا برایِ تفسیر و توضیحِ مطلب. در تمامِ این متون، به تفاوتِ معنیِ دو واژه‌یِ « خدا» و « خداوند» نیز باید توجه داشت. معنیِ « خدا» معلوم است، اما در تمامِ این متون « خداوند» به‌معنیِ « سَرور»، « فرمانروا»، یا « صاحب» آمده است.

 

در آغاز این کتاب می خوانیم
فهرست

 

پیشگفتارِ مترجم………………………………………………………………………….. ۱۳

 

درآمد………………………………………………………………………………………. ۲۵

۱ معضلِ منشاءِ مسیحیت…………………………………………………………………………………. ۲۵

۲ منابعِ شرحِ زندگیِ عیسا……………………………………………………………………………….. ۳۷

۱ گواهیِ مشرکان……………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲ گواهیِ یهودیان……………………………………………………………………………………….. ۴۲

۳ گواهیِ مسیحیان……………………………………………………………………………………… ۵۰

۴ گواهیِ مستقیمِ « عهدِ جدید» : انجیل‌ها……………………………………………………. ۵۶

۵ منابعِ « انجیل‌هایِ همانند»………………………………………………………………………… ۶۸

۶ روایاتِ رسولان راجع به سرگذشتِ عیسا……………………………………………….. ۷۷

۷ روایاتِ رسولان راجع به شخصیت و تعالیمِ عیسا…………………………………… ۸۶

۸ انجیل‌هایِ غیرِرسمی……………………………………………………………………………….. ۹۴

نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

توضیحاتِ مترجم ـ درآمد………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

بخشِ اول

 

زندگیِ عیسا

 

فصلِ اول، موجودیتِ تاریخیِ عیسا………………………………………………… ۱۱۷

۱ صورتِ مسئله……………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

۲ تفسیرِ اسطوره‌ییِ نهضتِ مسیحی………………………………………………………………. ۱۲۳

۳ نقدِ نظریه‌هایِ هوادارِ عیسایِ اسطوره………………………………………………………… ۱۲۶

توضیحاتِ مترجم، فصلِ اول………………………………………………………………………………. ۱۳۳

فصلِ دوم، نام : عیسایِ ناصری………………………………………………………. ۱۳۵

۱ صورتِ مسئله……………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۲ عیسایِ ناصری…………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۳ نظریه‌ها و احتمالات…………………………………………………………………………………… ۱۴۸

توضیحاتِ مترجم، فصلِ دوم……………………………………………………………………………… ۱۵۳

فصلِ سوم، زادگاه و تاریخِ تولدِ عیسا……………………………………………… ۱۵۷

۱ ناصره یا بیت لِحِم………………………………………………………………………………………. ۱۵۷

۲ گواهی‌هایِ جورواجورِ انجیل‌ها راجع به تاریخِ ولادت………………………………. ۱۶۴

توضیحاتِ مترجم، فصلِ سوم…………………………………………………………………………….. ۱۷۵

فصلِ چهارم، خانواده‌یِ عیسا و چگونگیِ ولادتِ او…………………………….. ۱۸۳

۱ پدر و مادرِ عیسا : یوسف و مریم………………………………………………………………. ۱۸۳

۲ چگونه « متّا» و « لوکاس» روایتِ « تبارِ داودی»

را با روایتِ « باردار شدنِ باکره» آشتی می‌دهند………………………………………………. ۱۹۵

۳ رشد و پیشرفتِ افسانه‌یِ زایمانِ باکره……………………………………………………….. ۲۱۰

۴ نخست‌زادِ مریم…………………………………………………………………………………………. ۲۱۳

توضیحاتِ مترجم، فصلِ چهارم………………………………………………………………………….. ۲۱۸

فصلِ پنجم، کودکی و تحصیلاتِ عیسا…………………………………………….. ۲۳۱

۱ صورتِ مسائل…………………………………………………………………………………………… ۲۳۱

۲ محیطِ مذهبیِ دورانِ کودکیِ عیسا……………………………………………………………… ۲۳۹

توضیحاتِ مترجم، فصلِ پنجم……………………………………………………………………………. ۲۴۶

فصلِ ششم، بعثتِ عیسا………………………………………………………………. ۲۴۹

۱ سائقه‌یِ اولیه……………………………………………………………………………………………… ۲۴۹

۲ بعد از تعمید………………………………………………………………………………………………. ۲۶۷

توضیحاتِ مترجم، فصلِ ششم……………………………………………………………………………. ۲۷۴

فصلِ هفتم، عیسا در دورانِ رسالت…………………………………………………. ۲۸۷

۱ سیمایِ ظاهریِ عیسا……………………………………………………………………………. ۲۸۷

۲ وضعیتِ ذهنیِ عیسا…………………………………………………………………………….. ۲۹۴

۳ وضعیتِ روانیِ عیسا……………………………………………………………………………. ۳۰۳

توضیحاتِ مترجم، فصلِ هفتم…………………………………………………………………………….. ۳۱۴

فصلِ هشتم، رسالتِ عیسا……………………………………………………………. ۳۳۳

۱ اهمیتِ محیط…………………………………………………………………………………………….. ۳۳۳

۲ معجزاتِ عیسا…………………………………………………………………………………………… ۳۳۹

توضیحاتِ مترجم، فصلِ هشتم…………………………………………………………………………… ۳۵۹

فصلِ نهم، مدتِ رسالتِ عیسا……………………………………………………….. ۳۷۷

توضیحاتِ مترجم، فصلِ نهم………………………………………………………………………………. ۳۸۷

فصلِ دهم، موفقیتِ عیسا…………………………………………………………….. ۳۹۱

۱ ناهمسازیِ منابعِ تحقیق……………………………………………………………………………… ۳۹۱

۲ حواریان…………………………………………………………………………………………………….. ۳۹۸

۳ دوره‌گردی‌هایِ عیسا…………………………………………………………………………………. ۴۰۶

توضیحاتِ مترجم، فصلِ دهم……………………………………………………………………………… ۴۱۶

 

بخشِ دوم

 

تعالیمِ عیسا

 

فصلِ یازدهم، اطلاعاتِ ما……………………………………………………………. ۴۳۹

۱ اسناد و مدارک…………………………………………………………………………………………… ۴۳۹

۲ سخنانِ عیسا………………………………………………………………………………………………. ۴۴۷

۳ دلایلِ امیدواری………………………………………………………………………………………….. ۴۵۱

۴ شکل و قالبِ سخنانِ عیسا………………………………………………………………………… ۴۵۴

توضیحاتِ مترجم، فصلِ یازدهم…………………………………………………………………………. ۴۵۶

فصلِ دوازدهم، قالبِ تعالیمِ عیسا…………………………………………………… ۴۶۱

۱ سرشتِ بنیادینِ موعظه‌هایِ عیسا……………………………………………………………….. ۴۶۱

۲ مشخصه‌هایِ کلّیِ مواعظِ عیسا………………………………………………………………….. ۴۶۵

توضیحاتِ مترجم، فصلِ دوازدهم………………………………………………………………………. ۴۷۷

فصلِ سیزدهم، دعویِ مرجعیت………………………………………………………. ۴۸۱

۱ صورتِ مسئله……………………………………………………………………………………………. ۴۸۱

۲ پسرِ خدا……………………………………………………………………………………………………. ۴۸۴

۳ مسیح………………………………………………………………………………………………………… ۴۹۷

پسرِ داود…………………………………………………………………………………………………. ۴۹۷

پسرِ انسان……………………………………………………………………………………………….. ۵۰۰

مسیح………………………………………………………………………………………………………. ۵۱۲

توضیحاتِ مترجم، فصلِ سیزدهم……………………………………………………………………….. ۵۳۶

فصلِ چهاردهم، عیسا و یهودیت……………………………………………………. ۵۷۹

۱ معنا و مقصودِ تعالیمِ عیسا…………………………………………………………………………. ۵۷۹

۲ عیسا و « تورات»………………………………………………………………………………………… ۵۸۱

۳ عیسا و « معبد»…………………………………………………………………………………………… ۵۹۳

توضیحاتِ مترجم، فصلِ چهاردهم……………………………………………………………………… ۶۰۲

فصلِ پانزدهم، مسئله‌یِ جهانی شدن ـ کلیسا……………………………………… ۶۱۵

۱ صورتِ مسئله……………………………………………………………………………………………. ۶۱۵

۲ کلیسا…………………………………………………………………………………………………………. ۶۲۱

توضیحاتِ مترجم، فصلِ پانزدهم………………………………………………………………………… ۶۳۰

فصلِ شانزدهم، مفهومِ « ملکوت»……………………………………………………. ۶۴۳

۱ نظریه‌هایِ موجود………………………………………………………………………………………. ۶۴۳

۲ عیسا و برداشتِ یهودی از « ملکوت»…………………………………………………………. ۶۴۷

۳ حضورِ « ملکوتِ» معنوی……………………………………………………………………………. ۶۵۳

توضیحاتِ مترجم، فصلِ شانزدهم………………………………………………………………………. ۶۶۷

فصلِ هفدهم، استقرارِ « ملکوت»…………………………………………………….. ۶۸۱

۱ نحوه‌یِ ظهورِ « ملکوت»…………………………………………………………………………….. ۶۸۱

۲ قرارگاه و دوامِ زمانیِ « ملکوت»…………………………………………………………………. ۶۸۶

۳ شرط‌هایِ ورود به « ملکوت»……………………………………………………………………… ۶۸۸

توضیحاتِ مترجم، فصلِ هفدهم…………………………………………………………………………. ۶۹۴

فصلِ هجدهم، مهم‌ترین مفاهیم در تفکرِ عیسا : خدا……………………………… ۷۰۳

۱ صورتِ مسئله : سؤالاتِ اصلی…………………………………………………………………… ۷۰۳

۲ مفهومِ خدا…………………………………………………………………………………………………. ۷۰۴

۳ مفهوم پدرانگیِ خدا…………………………………………………………………………………… ۷۱۲

۴ عملِ خدا…………………………………………………………………………………………………… ۷۱۹

توضیحاتِ مترجم، فصلِ هجدهم……………………………………………………………………….. ۷۲۵

فصلِ نوزدهم، اصولِ اخلاقیِ عیسا…………………………………………………. ۷۴۳

۱ نقطه‌یِ عزیمت : توبه………………………………………………………………………………… ۷۴۳

۲ روحِ اصولِ اخلاقیِ عیسا…………………………………………………………………………… ۷۴۸

۳ شریعتِ عشق……………………………………………………………………………………………. ۷۵۲

۴ گذرانِ عیسا………………………………………………………………………………………………. ۷۶۲

توضیحاتِ مترجم، فصلِ نوزدهم………………………………………………………………………… ۷۶۸

فصلِ بیستم، آخرزمان‌شناسیِ عیسا………………………………………………….. ۷۸۷

۱ درک و دریافتِ عیسا از وقایعِ آخرزمان……………………………………………………… ۷۸۷

۲ داوری……………………………………………………………………………………………………….. ۷۹۵

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیستم…………………………………………………………………………… ۸۰۰

فصلِ بیست و یکم، نوآوری‌ها یا بدعت‌هایِ عیسا………………………………… ۸۱۵

۱ بدایعِ تعالیمِ عیسا………………………………………………………………………………………. ۸۱۵

۲ زمان، و تعالیمِ عیسا…………………………………………………………………………………… ۸۲۲

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیست و یکم………………………………………………………………… ۸۲۵

 

بخشِ سوم

 

مرگِ عیسا و دینِ عیدِ پاک

 

فصلِ بیست و دوم، عیسا در اورشلیم………………………………………………. ۸۳۱

۱ صورتِ مسئله……………………………………………………………………………………………. ۸۳۱

۲ محیطِ اورشلیم…………………………………………………………………………………………… ۸۳۶

۳ چند روایتِ مهم………………………………………………………………………………………… ۸۴۲

۱ روایتِ پاکسازیِ « معبد»……………………………………………………………………….. ۸۴۲

۲ روایتِ مسح شدنِ عیسا در بیتِ عَنیا……………………………………………………. ۸۴۴

۴ معضلِ گاه‌شناسی……………………………………………………………………………………….. ۸۴۷

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیست و دوم…………………………………………………………………. ۸۵۷

فصلِ بیست و سوم، شامِ آخر………………………………………………………… ۸۷۷

۱ تدارکِ شام………………………………………………………………………………………………… ۸۷۷

۲ پیشگوییِ خیانتِ یهودا………………………………………………………………………………. ۸۸۳

۳ آیینِ قربانیِ مقدس ( عشایِ ربّانی )…………………………………………………………….. ۸۸۶

۴ نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………… ۹۰۴

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیست و سوم………………………………………………………………… ۹۰۷

فصلِ بیست و چهارم، مصائبِ مسیح : خیانت، بازداشت، محاکمه……………… ۹۲۹

۱ خیانت……………………………………………………………………………………………………….. ۹۲۹

۲ بازداشتِ عیسا…………………………………………………………………………………………… ۹۳۹

۳ محاکمه‌یِ عیسا…………………………………………………………………………………………. ۹۴۶

۴ روایاتِ فرعی…………………………………………………………………………………………….. ۹۵۵

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیست و چهارم……………………………………………………………… ۹۶۱

فصلِ بیست و پنجم، مصائبِ مسیح : بر دارِ صلیب……………………………….. ۹۸۹

۱ روایاتِ مقدماتی………………………………………………………………………………………… ۹۸۹

۲ بر دارِ صلیب……………………………………………………………………………………………… ۹۹۵

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیست و پنجم…………………………………………………………….. ۱۰۱۴

فصلِ بیست و ششم، رستاخیز……………………………………………………… ۱۰۲۵

۱ نقدِ منابع…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲۵

۲ تدفینِ عیسا…………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲۶

۳ کشفِ گورِ خالی……………………………………………………………………………………… ۱۰۳۱

۴ ظهورهایِ « خداوندِ برخاسته»………………………………………………………………….. ۱۰۴۱

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیست و ششم……………………………………………………………. ۱۰۵۸

فصلِ بیست و هفتم، دینِ عیدِ پاک………………………………………………… ۱۰۸۳

۱ صورتِ مسئله…………………………………………………………………………………………. ۱۰۸۳

۲ چگونگیِ ظهورها……………………………………………………………………………………. ۱۰۸۶

۳ کارکردِ ظهورها……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹۴

۴ رویش و رشدِ افسانه………………………………………………………………………………. ۱۱۰۴

۵ نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………… ۱۱۱۴

توضیحاتِ مترجم، فصلِ بیست و هفتم…………………………………………………………….. ۱۱۱۷

سخنِ پایانی………………………………………………………………………….. ۱۱۳۷

توضیحاتِ مترجم، سخنِ پایانی……………………………………………………………………….. ۱۱۳۹

 

پیوست‌ها : مقالاتِ مترجم……………………………………………………………………………….. ۱۱۴۱

پیوستِ ۱……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۴۳

پیوستِ ۲……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶۵

پیوستِ ۳……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹۳

منابع و مآخذِ مؤلف…………………………………………………………………………………………. ۱۲۱۵

نوع جلد
قطع

شابک

تعداد صفحات

موضوع

,

مترجم

وزن

نويسنده/نويسندگان

تعداد مجلد

2

پرسش و پاسخ از مشتریان

هیچ پرسش و پاسخی وجود ندارد ! اولین نفری باشید که درباره این محصول میپرسید!

موقع دریافت جواب مرا با خبر کن !
در حال بارگذاری ...