سبد خرید

0 out of 5

ماهی جنگجو

9.25 
ماهی جنگجو رمانی است درباره ی نوجوانان و جوانانی که در جست وجوی هویت و معنا به بن بست خورده اند. معماران این بن بست والدین مسئولیت ناپذیر و خانواده های فروپاشیده از یک سو و جامعه از سویی دیگر است، جامعه ای که در قالب دو نهاد اجتماعی، مدرسه و پلیس، متجلی می شود و آشکارا هیچ درکی از...