سبد خرید

0 out of 5

لنگستون هیوز – شکسپیر در هارلم

24.25 
من یه کاکاسیام: سیاه مثل شب که سیاهه، سیاه مثل اعماق آفریقای خودم.   یه برده بودم: سِزار بهم گفت پله‌های جلو درو تمیز کنم. چکمه‌های واشنگتن رو من واکس زدم.   یه کارگر بودم: زیر دستای من اهرام قد کشیدن. من شِفته واسه وول‌ورث‌بیلدینگ درست کردم.   یه خواننده بودم: تموم راه از آفریقا تا جُرجیا رانه‌های غمگینم رو...