بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

تفنن و سرگرمی‌های مهاجران آلمانی

5.95 
جاودانگی نوابغ، مانند یوهان ولفگانگ فون گوته، آن است که آثار، افکار و نظرات شان مرزهای مکانی و زمانی را درمی نوردد و اعتباری همگانی و همیشگی به خود میبیشتر بخوانید
0 out of 5

خویشاوندی‌های اختیاری

21.25 
هنرمند معمار، کلید قصر را با تمام ابهت و تسهیلات در دست مالک ثروتمند می گذارد، بدون آنکه کوچکترین لذتی از آن نصیبش شود. آیا اثر هنری نباید تدریجا به همین طریق از هنرمند فاصله بگیرد، هنگامی که اثر همانند فرزندی پا به رکاب از پدر دور می شود؟ و هنر به راستی که می باید قائم به ذات رشد...