سبد خرید

0 out of 5

سمرقند

19.55 
امین معلوف ( -۱۹۴۹ )، نویسنده و روزنامه نگار لبنانی تبار فرانسوی است.
0 out of 5

هزار و یک شب

14.95 
قصه های شهرزاد در شهریار اثر کرده، شهریار دیگر قصد کشتنش را ندارد ومی خواهد با او زندگی کند. این پایان هزار و یک شب است و آغاز داستان نجیب محفوظ؛ دنیایی که در آن قصه های شهرزاد جان گرفته اند و چیزی غیر از پایان خوش قصه های عامیانه در انتظار شخصیت هاست.