سبد خرید

0 out of 5

طوفان

6.25 
چنین پنداشتم که امواج به زبان آمدند و از آن با من سخن داشتند؛ بادها آن را به آواز برایم خواندند، و تندر،… گناهم را به آوای بم خواند. از همین رو است که پسرم در بستر لجن خفته است.