سبد خرید

0 out of 5

خلسه مادّی

10.55 
در تاریخ ادبیات جهان نویسندگان بی شماری ظهور می کنند و هر یک بر اساس پیشینه فردی ، خانوادگی ، اجتماعی و تاریخیشان سبک نوشتاری منحصر به خود اختیار می کنند که واقعیات جهان را از دیدگاه خاصی فراچشم خوانندگان قرار می دهد . ژان ماری گوستاو لوکلزیو از آن دست نویسندگانی است که به دلیل وسعت نظر ، ژرف اندیشی و...