بیشتر بخوانید" />بیشتر بخوانید">بیشتر بخوانید">

سبد خرید

0 out of 5

مارسل دوشان

6.05 
برهم‌کنش تماشاگر اثر را مي‌سازد. بدون اين برهم‌کنش، نقاشي در زيرشيرواني محو مي‌شود، اثر هنري وجود واقعي نخواهد داشت. نقاشي همواره به دو قطب متکي ا‌ست، تماشاگر و سازنده، وبیشتر بخوانید
0 out of 5

مارکی شرور

22.95 
کتاب حاضر مشتمل بر دو مقاله دربارة «مارکی دوساد» (17401814م) نویسندة فرانسوی و اندیشة او در ادبیات است. مقالة نخست، از کتاب «ساد همسایة من» انتخاب شده است. در اینبیشتر بخوانید