سبد خرید

0 out of 5

دالان‌ بهشت‌

21.55 
کتاب حول ازدواج در سن کم و کم تجربگی و خامی نشات گرفته از آن، شکل می گیرد. هرچند نویسنده و شخصیت هردو از یک جنس اند اما به نظر می رسد که اندیشه های مردسالارانه را به خوبی برای خود دونی کرده اند. چرا کم عملا مهناز عامل مشکلات شناخه می شود و او خود نیز باید راه چاره...
0 out of 5

قصه نوش‌آفرین گوهرتاج

7.25 
قصه ی نوش آفرین گوهرتاج از قصه های عامیانه و مردم پسند فارسی است که قدمت آن به قرن یازدهم یا دوازدهم هجری یعنی روزگار صفویان مربوط است و چاپبیشتر بخوانید