سبد خرید

0 out of 5

مهمانی تلخ

4.95 
دست بردار،ماهرخ!خودم شنیدم داشت قضیه ی اون دختره رو برات تعریف میکرد. آره،تعریف کرد.همون که محکم خوابونده بودی تو گوشش. باد بزن را ول کردم زمین.گفتم:حالا که یه چیزی رو شنیدی،باید درست بشنوی.باید بفهمی که اون آشغال حقش بود.باید از دانشگاه می انداختنش بیرون.می دونی چی کار کرده بود؟ سر کلاست گنجشک ول کرده بود. آره،سر کلاسم گنجشک ول کرده...