سبد خرید

0 out of 5

گوزن در بوران شدید

5.95 
در شعرم چند «سین» آوردم تا حسّ سکوت القا شود ولی صدا در کلمات منفجر شد   ماهم، بعدِ چارده شیرازِ بعدِ وکیل عباس صفاری بعدِ کبریت خیس؛ اتفاقی که افتاد و شکست!