سبد خرید

0 out of 5

ساعت ویرانی

4.95 
آرام روانشاد درباره روایت داستان  این کتاب توضیح داد: این داستان دو راوی دارد و از ویژگی هایش فقدان قطعیت است و حکمی در رمان صادر نمی شود.