سبد خرید

0 out of 5

اتاق جیکوب

12.55 
درخت افتاده بود، با اینکه شب آرام و بی باد و طوفانی بود، و فانوس روی زمین بود و برگ های هنوز سبز و برگ های پژمرده ی درخت راس را روشن کرده بود. جای خشکی بود. یک وزغ هم آنجا بود. و شب پره ای که بال های عقبی سرخ داشت، گرد نور چرخی زد و برقی زد و...
در حال بارگذاری ...