سبد خرید

0 out of 5

سنگ یشم

5.95 
ــ خوبه. بچسب به درس و مشقت. چهار روز دیه باید کنکور بدی. ورزش برات نان و آب نمی‌شه. با خودم فکر می‌کنم اگر من نان و آب نخواهم کی را باید ببینم؟ چرا پدر فکر می‌کند هر چیزی ته‌اش باید برسد به نان و آب؟ مگر خودش همیشه حسرت نمی‌خورد چرا پدر بزرگ اجازه نداده کُشتی را ادامه بدهد؟...