سبد خرید

0 out of 5

نام من سرخ

35.25 
قسمت هایی از کتاب نام من سرخ آدم بعد از مرگش می فهمد که پول در زندگی هیچ ارزشی ندارد؟ این ها همه اش شعار بوده، آدم حتی بعد از مرگش هم خوب می فهمد که پول در زندگی چه قدر ارزش داره. تا در دل تان چهره ی عزیزی را داشته باشید، هنوز دنیا مال شماست.